Тарифата за предлаганите услуги, можете да видите в този файл.

НОТАРИАЛНА ТАРИФА - 01.07.2009г.:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Одобрена с ПМС № 186 от 13.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 1.07.2009


Забележка: Всички суми са без начислен ДДС(ДДС- 20%)