Нотариус Теодора Вуцова е родена в гр.София на 18.12.1965г.

Завършила е Софийски университет ”Св.Климент Охридски” - магистър по право.

Работила  е като главен юрисконсулт в Главно управление на архивите при Министерски съвет, адвокат при САК, а от август 1998г. е вписана в регистъра на Нотариалната камара на Република България като нотариус под рег. № 033.

Основател и член от 1999г. до 2008г. на Редколегията на  списание „Нотариален Бюлетин” - официално издание на Нотариалната камара,а в периода 2013-2016г. негов главен редактор. Автор на множество публикации в същото списание и в други печатни издания.

От 2010г. до 2013г. - инспектор-нотариус при Софийската регионална колегия.

От 2013г. до 2016 - член на Съвета на Нотариусите.Понастоящем член на Контролния съвет на Нотариалната камара.

Участвала е в много международни форуми (семинари и конгреси), свързани с работата на Нотариусите от страните-членки на Международния съюз на Латинския нотариат.

Нотариус Теодора Вуцова е преминала специализирани обучения  на Европейската правна академия в гр.Трир, Германия,  по теми от областта на наследственото, семейно и облигационното право.

Учредител и член на Управителния съвет на Сдружение „Институт за история и развитие на нотариата  в Република България" и на Фондация ”Професор Емил Камиларов”.

Владее английски език.